منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی,منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی,منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت,منابع کارشناسی ارشد علوم پزشکی,منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت,منابع آزمون دکتری علوم پزشکی,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی,منابع آزمون دکتری علوم پایه, منابع آزمون دکترا علوم پزشکی,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پایه,منابع آزمون دکتری وزرات بهداشت,منابع ازمون ارشد علوم پایه,
طبقه بندی موضوعی
 منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت

 5501 منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

 5502 منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی

 5503 منابع کارشناسی اپیدمیولوژی

 5504 منابع کارشناسی ارشد اتاق عمل (موجود نیست)

 5505 منابع کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی

 5506 منابع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

 5507 منابع کارشناسی ارشد ارگونومی

 5508 منابع کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی

 5509 منابع کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

 5510 منابع کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

 5511 منابع کارشناسی ارشد بینایی سنجی (موجود نیست)

 5512 منابع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 5514 منابع کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی (موجود نیست)

 5515 منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

 5516 منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

 5517 منابع کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی

 5518 منابع کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

 5519 منابع کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

 5520 منابع کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک

 5520-2 منابع کارشناسی ارشد شنوائی شناسی (موجود نیست)

 5521 منابع کارشناسی ارشد علوم تشریحی

 5522 منابع کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی

 5523 منابع کارشناسی ارشد فیزیولوژی

 5524 منابع کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

 5525 منابع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

 5526 منابع کارشناسی ارشد کاردرمانی (موجود نیست)

 5527 منابع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 5528 منابع کارشناسی ارشد گفتار درمانی (موجود نیست)

 5529 منابع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 5530 منابع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

 5531 منابع کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

 5532 منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

 5533 منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد

 5534 منابع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 5535 منابع کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست

 5536 منابع کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

 5537 منابع کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

 

 منابع کارشناسی ارشد مجموعه آموزش پزشکی

 5539 منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

 5540 منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

 

 منابع کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط

 5541 منابع کارشناسی ارشد سم شناسی محیط

 5542 منابع کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

 5543 منابع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 5544 منابع کارشناسی ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

 5544-2 منابع کارشناسی ارشد بهداشت پرتو ها

 

 منابع کارشناسی ارشد پرستاری

 5545 منابع کارشناسی ارشد روان پرستاری

 5546 منابع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 5547 منابع کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 5548 منابع کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 5549 منابع کارشناسی ارشد پرستاری نظامی

 5550 منابع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 5551 منابع کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

 5552 منابع کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

 5553 منابع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

 5554 منابع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 5555 منابع کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

 

 منابع کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

 5556 منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 5557 منابع کارشناسی ارشد بهداشت روان

 5558 منابع کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

 5559 منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

 

 منابع کارشناسی ارشد مجموعه فیزیوتراپی

 5560 منابع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

 5561 منابع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی

 

 منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 1

 5562 منابع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 5563 منابع کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

 5564 منابع کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 

 منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2

 5565 منابع کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

 5566 منابع کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

 منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 3

 5567 منابع کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

 5568 منابع کارشناسی ارشد میکروب شناسی

 5569 منابع کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

 5570 منابع کارشناسی ارشد انگل شناسی

 

 منابع کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه

 5571 منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 5572 منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

 5573 منابع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

 5574 منابع کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

 5574-2 منابع کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی

 

 منابع کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی

 5575 منابع کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

 5576 منابع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

 منابع کارشناسی ارشد ارشد مجموعه مامایی

 5577 منابع کارشناسی ارشد ارشد مامایی

 5578 منابع کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 

 منابع کارشناسی ارشد داروسازی

 5579 منابع کارشناسی ارشد شیمی دارویی

 5580 منابع کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

 5581 منابع کارشناسی ارشد سم شناسی

 5582 منابع کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

 

 

 
 
منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت

 6501 منابع آزمون دکتری اپیدمیولوژی

 6502 منابع آزمون دکتری اخلاق پزشکی (موجود نیست)

 6503 منابع آزمون دکتری ارگونومی

 6504 منابع آزمون دکتری اعضای مصنوعی

 6505 منابع آزمون دکتری آمار زیستی

 6506 منابع آزمون دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت

 6507 منابع آزمون دکتری آموزش پزشکی

 6507-2 منابع آزمون دکتری آینده پژوهی سلامت

 6508 منابع آزمون دکتری انفورماتیک پزشکی

 6509 منابع آزمون دکتری ایمنی شناسی پزشکی ( ایمونولوژی‌ پزشکی)

 6510 منابع آزمون دکتری بهداشت حرفه‌ای

 6511 منابع آزمون دکتری بهداشت محیط

 6512 منابع آزمون دکتری بینایی سنجی (موجود نیست)

 6513 منابع آزمون دکتری بیوشیمی بالینی

 6514 منابع آزمون دکتری بیولوژی تولید مثل

 6515 منابع آزمون دکتری پرستاری

 6516 منابع آزمون دکتری پزشکی مولکولی

 6517 منابع آزمون دکتری حشره شناسی پزشکی

 6518 منابع آزمون دکتری خون شناسی آزمایشگاهی (منابع آزمون دکتری هماتولوژی)

 6519 منابع آزمون دکتری زیست پزشکی سامانه‌ای

 6520 منابع آزمون دکتری زیست فناوری پزشکی (منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی پزشکی)

 6521 منابع آزمون دکتری ژنتیک پزشکی

 6522 منابع آزمون دکتری سالمند شناسی

 6523 منابع آزمون دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

 6524 منابع آزمون دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

 6525 منابع آزمون دکتری سیاست‌های غذا و تغذیه

 6526 منابع آزمون دکتری شنوایی شناسی (موجود نیست)

 6527 منابع آزمون دکتری طب ایرانی (موجود نیست)

 6528 منابع آزمون دکتری علوم اعصاب

 6528-2 منابع آزمون دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای

 6529 منابع آزمون دکتری علوم تشریحی (منابع آزمون دکتری آناتومی)

 6530 منابع آزمون دکتری علوم تغذیه

 6531 منابع آزمون دکتری علوم سلولی کاربردی

 6531-2 منابع آزمون دکتری علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی

 6532 منابع آزمون دکتری فیزیک پزشکی

 6533 منابع آزمون دکتری فیزیوتراپی

 6534 منابع آزمون دکتری کار درمانی (موجود نیست)

 6535 منابع آزمون دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

 6536 منابع آزمون دکتری گفتار درمانی (موجود نیست)

 6537 منابع آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

 6539 منابع آزمون دکتری مطالعات اعتیاد

 6540 منابع آزمون دکتری مهندسی بافت

 6541 منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی (منابع آزمون دکتری بیوالکتریک)

 6542 منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی (منابع آزمون دکتری رباتیک)

 6543 منابع آزمون دکتری نانوفناوری پزشکی

 6544 منابع آزمون دکتری ویروس شناسی پزشکی

 65611 منابع آزمون دکتری بهداشت باروری

 65612 منابع آزمون دکتری مامایی

 65621 منابع آزمون دکتری روانشناسی بالینی

 65622 منابع آزمون دکتری روانشناسی نظامی

 65623 منابع آزمون دکتری مشاوره توانبخشی

 65631 منابع آزمون دکتری قارچ شناسی پزشکی

 65632 منابع آزمون دکتری انگل شناسی پزشکی

 65641 منابع آزمون دکتری باکتری شناسی پزشکی

 65642 منابع آزمون دکتری توکسین‌های میکروبی

 65651 منابع آزمون دکتری فیزیولوژی

 65652 منابع آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

 65653 منابع آزمون دکتری فارماکولوژی

 65661 منابع آزمون دکتری اقتصاد سلامت

 65662 منابع آزمون دکتری سیاستگذاری سلامت

 65663 منابع آزمون دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 65671 منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی

 65672 منابع آزمون دکتری بهداشت و ایمنی مواد غذایی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۵۹
منابع آزمون علوم پزشکی منابع آزمون وزارت بهداشت

بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5550 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5551 کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5552 کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5553 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5554 کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5555 کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

 

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5556 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5557 کارشناسی ارشد بهداشت روان

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5558 کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5559 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

 

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کارشناسی ارشد مجموعه فیزیوتراپی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5560 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5561 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی

 

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 1

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5562 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5563 کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5564 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5565 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5566 کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 3

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5567 کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5568 کارشناسی ارشد میکروب شناسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5569 کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5570 کارشناسی ارشد انگل شناسی

 

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5571 کارشناسی ارشد علوم تغذیه

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5572 کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5573 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5574 کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

 

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5575 کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5576 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کارشناسی ارشد ارشد مجموعه مامایی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5577 کارشناسی ارشد ارشد مامایی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5578 کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کارشناسی ارشد داروسازی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5579 کارشناسی ارشد شیمی دارویی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5580 کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5581 کارشناسی ارشد سم شناسی

 

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5501 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5502 کارشناسی ارشد آمار زیستی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5503  کارشناسی اپیدمیولوژی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5503 کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک

بسته آموزشی دکتری 5504 کارشناسی ارشد اتاق عمل (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5505 کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5506 کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5507 کارشناسی ارشد ارگونومی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5508 کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5509 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5510 کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

بسته آموزشی دکتری 5511 کارشناسی ارشد بینایی سنجی (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5512 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بسته آموزشی دکتری 5514 کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5515 کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5516 کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5517 کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5518 کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5519 کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

بسته آموزشی دکتری 5520 کارشناسی ارشد شنوائی شناسی (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5521 کارشناسی ارشد علوم تشریحی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5522 کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5523 کارشناسی ارشد فیزیولوژی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5524 کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

بسته آموزشی دکتری 5525 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

بسته آموزشی دکتری 5526 کارشناسی ارشد کاردرمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5527 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

بسته آموزشی دکتری 5528 کارشناسی ارشد گفتار درمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5529 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5530 کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5531 کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5532 کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5533 کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5534 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5535 کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5536 کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5537 کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۵۵
منابع آزمون علوم پزشکی منابع آزمون وزارت بهداشت

phd-msc-3 منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5549 منابع کارشناسی ارشد پرستاری نظامی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5550 منابع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5551 منابع کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5552 منابع کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5553 منابع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5554 منابع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5555 منابع کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

 

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5556 منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5557 منابع کارشناسی ارشد بهداشت روان

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5558 منابع کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5559 منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

 

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد مجموعه فیزیوتراپی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5560 منابع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5561 منابع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی

 

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 1

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5562 منابع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5563 منابع کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5564 منابع کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5565 منابع کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5566 منابع کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 3

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5567 منابع کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5568 منابع کارشناسی ارشد میکروب شناسی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5569 منابع کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5570 منابع کارشناسی ارشد انگل شناسی

 

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5571 منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5572 منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5573 منابع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5574 منابع کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5574-2 منابع کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی

 

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5575 منابع کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5576 منابع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد ارشد مجموعه مامایی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5577 منابع کارشناسی ارشد ارشد مامایی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5578 منابع کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد داروسازی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5579 منابع کارشناسی ارشد شیمی دارویی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5580 منابع کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5581 منابع کارشناسی ارشد سم شناسی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5582 منابع کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

 

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5501 منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5502 منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5503 منابع کارشناسی اپیدمیولوژی

بسته آموزشی دکتری 5504 منابع کارشناسی ارشد اتاق عمل (موجود نیست)

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5505 منابع کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5506 منابع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5507 منابع کارشناسی ارشد ارگونومی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5508 منابع کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5509 منابع کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5510 منابع کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

بسته آموزشی دکتری 5511 منابع کارشناسی ارشد بینایی سنجی (موجود نیست)

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5512 منابع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بسته آموزشی دکتری 5514 منابع کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی (موجود نیست)

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5515 منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5516 منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5517 منابع کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5518 منابع کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5519 منابع کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5520 منابع کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک

بسته آموزشی دکتری 5520-2 منابع کارشناسی ارشد شنوائی شناسی (موجود نیست)

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5521 منابع کارشناسی ارشد علوم تشریحی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5522 منابع کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5523 منابع کارشناسی ارشد فیزیولوژی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5524 منابع کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

بسته آموزشی دکتری 5525 منابع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

بسته آموزشی دکتری 5526 منابع کارشناسی ارشد کاردرمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5527 منابع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

بسته آموزشی دکتری 5528 منابع کارشناسی ارشد گفتار درمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5529 منابع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5530 منابع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5531 منابع کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5532 منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5533 منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5534 منابع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5535 منابع کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5536 منابع کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

بسته آموزشی منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5537 منابع کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۲۶
منابع آزمون علوم پزشکی منابع آزمون وزارت بهداشت

به داوطلبان کنکور دکتری 98-99 توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری 98-99 را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترا 98-99 برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای 98-99 سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای 98-99 و اخبار دکتری 98-99 و مشاوره دکترای 98-99 را نیز مورد بازدید قرار دهند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۷ ، ۲۳:۳۲
منابع آزمون علوم پزشکی منابع آزمون وزارت بهداشت

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد وزارت بهداشت 97 برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت 97 سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت 97 و اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 و مشاوره ارشد وزارت بهداشت 97 را نیز مورد بازدید قرار دهند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۷ ، ۲۳:۲۸
منابع آزمون علوم پزشکی منابع آزمون وزارت بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد

منابع کارشناسی ارشد یکی از مهم ترین آیتم های قبولی در کنکور کارشناسی ارشد است اگر جزوات آموزشی کارشناسی ارشد درست انتخاب شوند؟

داوطلبان ازمون کارشناسی ارشد می توانند برای تهیه منابع کارشناسی ارشد از سایت سنجش تکمیلی دات آی آر بازدید کرده و نیازهای خود را تامین کنند.

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد با ورود به سایت سنجش امیرکبیر در منوی بالای سایت می توانند موارد زیر را مشاهده کنند.

منابع کارشناسی ارشد سراسری ، منابع کارشناسی ارشد آزاد، آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری، آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد آزاد ،البته لازم که گفته شود که از سال 96 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد یکی شده است.(همچنین کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری و کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد آزاد)

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۷ ، ۲۳:۲۵
منابع آزمون علوم پزشکی منابع آزمون وزارت بهداشت

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 97 توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 97 را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد 97 برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد 97 سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد 97 و اخبار کارشناسی ارشد 97 و مشاوره ارشد 97 را نیز مورد بازدید قرار دهند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۷ ، ۲۳:۲۳
منابع آزمون علوم پزشکی منابع آزمون وزارت بهداشت

منابع کارشناسی ارشد

منابع کارشناسی ارشد  اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ،  را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان بدون مشاوره کارشناسی ارشد حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع آزمون ارشد  را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان آزمون ارشد  توصیه می شود که از بسته های آموزشی (کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز رشته ارشد  استفاده کنند (به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که کتب مرجع مربوط به منابع ارشد را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد (مشاوره آزمون ارشد ، برنامه ریزی آزمون ارشدبه روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد را ارایه می دهد که بتوانند از می نیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند. لذا دوباره داوطلب عزیز تکرار می شود حتما برای گرفتن جواب ، برنامه ریزی کارشناسی ارشد را در برنامه خود قرار دهید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۷ ، ۲۳:۲۳
منابع آزمون علوم پزشکی منابع آزمون وزارت بهداشت

به داوطلبان کنکور دکتری وزارت بهداشت 98-99 توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 98-99 را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترای وزارت بهداشت 98-99 برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای وزارت بهداشت 98-99 سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای وزارت بهداشت 98-99 و اخبار دکتری وزارت بهداشت 98-99 و مشاوره دکترای وزارت بهداشت 98-99 را نیز مورد بازدید قرار دهند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۷ ، ۲۳:۲۲
منابع آزمون علوم پزشکی منابع آزمون وزارت بهداشت

منابع کارشناسی ارشد

منابع کارشناسی ارشد  اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ،  را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان بدون مشاوره کارشناسی ارشد حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع آزمون ارشد  را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان آزمون ارشد  توصیه می شود که از بسته های آموزشی (کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز رشته ارشد  استفاده کنند (به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که کتب مرجع مربوط به منابع ارشد را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد (مشاوره آزمون ارشد ، برنامه ریزی آزمون ارشدبه روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد را ارایه می دهد که بتوانند از می نیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند. لذا دوباره داوطلب عزیز تکرار می شود حتما برای گرفتن جواب ، برنامه ریزی کارشناسی ارشد را در برنامه خود قرار دهید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۷ ، ۲۳:۱۹
منابع آزمون علوم پزشکی منابع آزمون وزارت بهداشت